2024.06.13.
Tomori világKonferenciaEnyedi György Emlékkonferencia – 2017. szeptember 8.

Enyedi György Emlékkonferencia – 2017. szeptember 8.

A Tomori Pál Főiskola 2017. szeptember 8-án Enyedi György Emlékkonferenciát rendezett „Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon” címmel. A konferencia rangosságát mutatja, hogy megrendezését az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány és a Magyar Regionális Tudományi Társaság is támogatta. A délelőtti 5 plenáris előadást követően 5 szekcióban folytatódott a délutáni program. Összesen 34 előadással, továbbá három poszter-előadással.

PROGRAM

09.00–09.45 Regisztráció
09.45–10.00 A konferencia megnyitása
Rektori köszöntő: Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola
10.00–11.40 Plenáris előadások
10.00–10.20
Prof. Dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola): A területi politika dualitása (Duality of regional politics)
10.20–10.40
Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc (kutatóprofesszor, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet): Enyedi György és az európai regionális fejlődés társadalmi problémái (György Enyedi and the social problems of the European regional development)
10.40–11.00
Dr. Lux Gábor (tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete): Enyhíthetik-e a hazai középvállalatok a magyar feldolgozóipar külső tőkefüggőségét? (Can medium-sized domestic enterprises mitigate the external capital dependence of Hungarian manufacturing industry?)
11.00–11.20
Dr. habil. Kovács András PhD. (főiskolai docens, BGE KVIK Kereskedelmi Intézeti Tanszék): Marketing a térben – tér a marketingben (Marketing in space – space in marketing)
11.20–11.40
Prof. Edita Stojic Karanovic – Prof. Kristijan Ristic (President of the ISF „DRC” / Professor at University „Union Nikola Tesla” (Belgrade)): Regional and Inter-regional Processes for Sustainable Use of Natural Resources
11.40–13.00 Ebédszünet
13.00–15.40 Szekcióülések

1. szekció:
Új gazdasági tér (New economic spaces)
Szekcióelnök: Dr. Gajzágó Éva Judit

13.00–13.20
Dr. habil Réger Béla PhD.
A negyedik ipari forradalom hatása az új gazdasági térre és ennek kihívásai a Gazdálkodási és menedzsment szakos képzésben (The effects of the fourth industrial revolution on the new spaces of economy and its challenges for higher education concerning the management and economy)
13.20–13.40
Dr. Hajdu-Smahó Melinda
A bizalom szerepe a Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamataiban (Role of trust in the knowledge-based process taking place in the Győr Automotive Industrial District)
13.40–14.00
Lévai András
A történelmi belvárosok újjáéledése és a kreatív osztály (The revival of historic city centres and the creative class)
14.00–14.20
Tóth Róbert – Mester Éva – Szijártó Boglárka
A fenntartható társadalmi fejlődés a versenyképesség és a negyedik ipari forradalom szemszögéből (The sustainable social development from the point of view of competitiveness and the fourth industrial revolution)
14.20–14.40
Várnai Ibolya
Használtruha-vásárlási szokások Magyarországon (Shopping habits of second hands in Hungary)
14.40–15.00
Zlatics József
Az időskori foglalkoztatás helyzete (The state of elderly employment)
15.00–15.20
Dr. Gajzágó Éva Judit
A régiók innovációs input tényezői, avagy hogyan járul(hat) hozzá a régió az innováció támogatásához, az új gazdasági tér kialakításához? (The factors of inputs the regional innovation, and/or how the regio can contribute to the formation of new economic space?)

2. szekció:
A településrendszer átalakulása (Transformation of the urban system)
Szekcióelnök: Dr. Kissné dr. Budai Rita

13.00–13.20
Dr. Remenyik Bulcsú PhD. – Prof. Dr. habil Szabó Lajos DSc.
Regionális folyamatok a turizmusban, a budapesti agglomeráció turizmusának változásai (Regional processes in the tourism and changes in the tourism of Budapest Metropolitan Region)
13.20–13.40
Dr. Ludescher Gabriella
Vidéki térségek átalakulása (Changes in rural areas)
13.40–14.00
Gajzágó Gergő
A fejlesztési rezsim elmélete és gyakorlata (Theory and practice of the regime of development)
14.00–14.20
Dr. Hegedűs Szilárd – Molnár Petronella
Önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodása (Management of municipal-owned companies)
14.20–14.40
Csébi Márk
Az életminőség javításának megjelenése Budapest várospolitikájában (Emergence of improving the quality of life in the Budapest urban policy)
14.40–15.00
Morvay Szabolcs
Győr térsége gazdasági és társadalmi vonatkozások tükrében – térkapcsolat-analízis (The region of Győr in the light of economic and social aspects – spatial relationship analysis)
15.00–15.20
Dr. Kissné dr. Budai Rita
A műemlékek szerepe a településfejlesztésben (The role of the historical monuments in the urban development)

3. szekció:
Fenntartható regionális fejlődés (Sustainable regional development)
Szekcióelnök: Dr. Pál Monika Éva

13.00–13.20
Dr. Uzzoli Annamária – Bán Attila
A hazai települési önkormányzatok adaptációs lehetőségei a klímaváltozás egészséghatásainak kezelésében (Adaptation possibilities of local governments in managing the health effects of climate change)
13.20–13.40
Simó Balázs
Magyarországi területfejlesztési rendszer 2014 után: centralizáltan a globális kihívásokkal szemben? (Hungarian regional development system after 2014: centralized setup against global challenges?)
13.40–14.00
Zsarnóczky Martin
A regionalitás szerepe a fenntartható turizmusban (The role of the regionalism in the sustainable tourism)
14.00–14.20
Köbli Ádám
Fenntarthatóság és komplexitás a hazai fürdővárosok fejlesztésében (Sustainability and complexity in the development of Hungarian spa cities)
14.20–14.40
Gondos Borbála
Turizmus és életminőség kapcsolatának lehetséges vizsgálata mozgáskorlátozottak körében (The possibilities of analysis in the connections between tourism and quality of life in the case of the peoples with disabilities)
15.00–15.20
Lakócai Csaba
Helyi fizetőeszközök a fenntartható regionális fejlődés szolgálatában (The different modes of local currency serving for the sustainable regional development)
15.20–15.40
Dr. Pál Monika Éva
Brexit and its Regional Repercussions in the UK: the Case of Northern Ireland

4. szekció:
Regionális egyenlőtlenségek (Regional disparities)
Szekcióelnök: dr. Schuchmann Júlia

13.00–13.20
Dr. Koltai Zoltán
A magyarországi települések mint telephelyek sikerességének újraértékelése (Re-evaluate the success of Hungarian settlements as concentration of economic activities)
13.20–13.40
Dr. Dániel Zoltán András – Németh Ingrid
Települések a TOP-on – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program győztesei (Settlements on the TOP – the winner of Operational Program for Territorial and Settlement Development)
13.40–14.00
Bán Attila
A telemedicina hatása az egészségügyi egyenlőtlenségekre (The impact of telemedicine on disparities in health care system)
14.00–14.20
Bogárdi Tünde
Falvaink sorsa a Közép-Tisza-vidéken (The fate of our villages in the Central Tisza region)
14.20–14.40
Pitlik László (jun.) – Dr. Pitlik László
Frauenanteil im Hochschulbereich – Eine komplexe Analyse von internationalen Daten unter dem Gesichtspunkt der Regionalität und von Zeitreihen
14.40–15.00
Dr. Herbály Katalin
The Importance of Information in Rural Regions
15.00–15.20
Dr. Schuchmann Júlia
A magyar nagyvárosi régiók társadalmi-demográfiai folyamatai különös tekintettel a Budapesti metropolisz térségre (The socio-demographic characteristics of the large hungarian urban regions, especially the Budapest Metropolitan Region)

5. szekció:
Regionális folyamatok (Regional processes)
Szekcióelnök: Dr. Kővágó Györgyi

13.00–13.20
Pitlik Marcell – Dr. Pitlik László
Nemzetközi nyers és modellezett vízgazdálkodási adatok komplex értékelése idősoros és regionális szempontból (Complex evaluation of international raw and modelled water management data from the time series and from the regional point of view)
13.20–13.40
Schuchmann Péter
Regionális folyamatok változása, Budapest és várostérsége nemzetközi és országos szerepének alakulása (Changes in the regional processes, the formation of the national and international role of the Budapest Metropolitan Region)
13.40–14.00
Dr. Márkusné dr. Zsibók Zsuzsanna
Területi egyenlőtlenségek hosszú távon: a nemzeti szintű előrejelzések regionalizálása (Territorial inequalities in long term. Regionalization of national projections)
14.00–14.20
Dr. Jóna György
Egy interregionális hálózat versenyképessége (Competitiveness of an interregional network)
14.20–14.40
Hakszer Richárd
Az EU határon átnyúló fejlesztési programjai a magyar-szlovák határtérségben (The EU cross border development programs in the Hungarian-Slovakian border region)
14.40–15.00
Filepné Dr. Nagy Éva
A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) szerepe a térségfejlesztésben (The role of employment co-operation (pacts) in regional development)
15.00–15.20
Bíró Csaba
A fogyasztói magatartás szerepe a turizmusban – Hová tűnnek Magyarországról a német turisták? (Role of customer behaviour in tourism – Where German tourists from Hungary disappear to?)

A konferencia ideje alatt az épület aulájában poszterkiállítás tekinthető meg Enyedi György munkásságából. A program további része egy poszterelőadás is: Pásztor Márta – Dr. Béres-Virág Ágnes (SZIE): A turisztikai szervezetek kommunikációja a digitális korban – avagy településfejlesztés „okosan” címmel.

Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet

A Tudományos Mozaik 14. kötete a „Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon. Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére” címet viseli. Összesen 24, válogatott és szerkesztett tanulmányt tartalmaz 5 fejezetbe besorolva. A „Zárófejezet helyett” című részbe pedig az Enyedi György professzor életútját, főbb műveit bemutató poszter került, kiegészítve professzorok, tanítványok és pályatársak személyes visszaemlékezéseivel.

A konferenciaelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet letölthető innen:
Tudományos Mozaik 14. kötet

Címkék

Megosztás

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.